ENDRE KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
5092, Tiszavárkony, Iskola utca 7
Telefon: +36 (56)-588-006
E-mail: endrekiraly@tiszavarkony.hu
Honlap: www.endrekiralyiskola.hu

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

''Biztosabb tudással tanulóink jövőjéért''

A projekt célja
A projekt hosszú távú célja, a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott prioritások, és az intézményi szintű fejlesztendő területek összehangolásával valamennyi tanuló eljuttatása képességeinek maximumára, a tanulási motiváció erősítésével.
- Pozitív tanulói attitűd kialakítása.
- az IKT eszközök szélesebb körű használatával a tanulási folyamatban.
- Az idegen nyelvi, a digitális kompetenciák fejlesztése, a hatékony önálló tanulás kihatással lesz az anyanyelvi és matematikai kompetenciák fejlődésére is, várhatóan javuló eredményt fognak felmutatni a következő évi kompetencia mérésen a diákok, nyelvtudásuk magabiztosabbá, erősebbé válik.
- A pedagógusok megismerik a konfliktuskezelő módszereket, és azokat eredményesen tudják alkalmazni.
- Az idő előtti iskolaelhagyás kiküszöbölése. Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a hátrányos helyzetből adódó iskolai sikertelenség, korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás megelőzése érdekében.
- Pedagógusok továbbképzése digitális tananyaghasználathoz kooperatív módszerek révén, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés formájában.
- család, iskola kapcsolatának erősítése 10 órás tréning az iskola nyitottságának fokozása érdekében.
- A beszerzett eszközök évekre biztosíthatják a cselekvésközpontú tanulási módszerek alkalmazását

 

Rövid távú célja
- Az érdeklődés felkeltése, az élményszerű, interaktív tanulásszervezési formákkal, személyiségközpontú neveléssel.
- Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésével a tanulóink motiváltabbak lesznek más népek, kultúrák megismerésében, a világról alkotott képük, tájékozottságuk javul. A idegen nyelvi kompetenciamérésre való felkészüléshez segítséget nyújtanak azok a kiegészítő ismeretek, melyekre ezeken a programokon tesznek szert tanulóink.

 

A projekt célcsoportja
A célcsoportok kiválasztását a SWOT analízis, az országos oktatási törekvések, és a helyi stratégiai célkitűzések alapján végeztük.
A projekt közvetlen célcsoportja a tanulók és pedagógusok.
A projekt közvetett célcsoportja a szülők, és a településen működő társadalmi szervezetek.

 

A projekt rövid összefoglalása
A.1. II. tanórán kívüli - szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek
Az elmúlt évek jelentős sportsikerei és a tanulók felmérési eredményeinek folyamatos javulása bebizonyították, hogy az intézményünkben elindult kezdeményezés - az atlétikára, mint alapsportágra épített tevékenységi formákra fordított kiemelt figyelem - rendkívül pozitív hatással volt az iskola sportéletére. Az atlétika mozgásanyag korosztályi sajátosságoknak megfelelően folyamatosan és egymásra épülve fejleszti a tanulók fizikai, szellemi és szociális képességeit. Ezt az irányvonalat követve szeretnénk egy olyan foglalkoztatási formát elindítani, mely kimondottan az atlétika versenyeken való eredményes részvételt biztosítja. A délutáni órák lehetőséget biztosítanának tanulóinknak a többirányú és speciális felkészülésre. Vonzóbbá tehető az atlétika, mint sportág, ill. a jó szereplés növelheti diákjaink önbecsülését, gazdagíthatja személyiségüket, megismerhetik és tisztelhetik saját és társaik értékeit, teljesítményét.
Heti 1 óra Bevont nevelő: 1 fő Bevont tanuló:25 fő

A.2. II. Nyelvi vetélkedő
A 4 fős csapatok tagjaiból legalább egy fő tanulási nehézséggel küzd, vagy hátrányos helyzetű.
1 alkalom 2015. szeptember Bevont nevelő: 2 fő Bevont tanuló: 16 fő (minden felsős osztályból 4 fős csapat)

A.2. III. nyelvi témahetek
A nyelvi vetélkedővel és a témahéttel olyan élményszerű fejlesztést biztosítunk a tanulásban akadályoztatott gyermekeink számára is, hogy azok megmérettetés és a kudarctól való félelem nélkül gyarapíthassák tudásukat. 1 héten át tanítási órákon és délutáni programokon 2015. október Bevont nevelő: 2 fő Bevont tanuló: 55 fő (felsős osztályok)

A.3. I. informatika szakkör
Felméréseink alapján kiemelten fejlesztendő terület az eszközhasználat, felelős tartalomkezelés, amelyet a szakkörrel kívánunk megvalósítani.
Heti 1 óra Bevont nevelő: 1 fő Bevont tanuló: 15 fő heti 1 óra

 

A.3. II. digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata
A digitális tananyagok használatával 7. 8. osztályban megvalósítható az interaktív tanítás, szélesebb körű lesz az IKT eszközök használata a tanítási órán.
Bevont nevelő: 5 fő Bevont tanuló: felső tagozatosak

 

D. Életpálya tervezés: saját óratervek kidolgozása, bevezetése és külső szakértő általi szupervíziója.
F.3. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzés, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzés
A módszertani kultúra bővítésével egységessé válik a tanulók szocializálódási folyamatának személyiségközpontú kezelése. A pedagógusok konfliktus-kezelési attitűdjét szeretnénk megerősíteni.

 

F.3. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzés, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzés
A módszertani kultúra bővítésével egységessé válik a tanulók szocializálódási folyamatának személyiségközpontú kezelése. A pedagógusok konfliktus-kezelési attitűdjét szeretnénk megerősíteni.
Tantestületi képzés

F. 5. Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzések
A folyamatba ágyazott továbbképzés a tanulási és magatartási nehézségek és kezelésük elméleti és módszertani megismertetésén keresztül olyan ismereteket és a gyakorlatban történő kipróbálással olyan saját élményű tapasztalatokat nyújt, amelyek által a pedagógusok képesek lesznek felismerni és azonosítani a tanulási és magatartási problémákat, a mindennapi nevelő-oktató munkában saját kompetenciahatáraikon belül alkalmazni a prevenció és segítségnyújtás különböző formáit. A szakszolgálati intézményrendszer megismerésével, a résztvevők kapcsolatteremtési és együttműködési készségének fejlesztésével megalapozza a tényleges szakmai együttműködést a nevelési oktatási intézmény pedagógusai és a pedagógiai szakszolgálatban dolgozó szakemberek között.
Szülői családi nap külső előadók részvételével, 2 alkalommal.
Eszközfejlesztés: Az eszközbeszerzés a tananyagfejlesztéshez, a sporthoz, a nyelvoktatáshoz, és az informatikához történik közel 1 800 000 Ft értékben.

A pályázat informatikai eszközfejlesztési részében sikeresen közreműködtünk a Win Investor Zrt.-vel.